اخبار, اخبار سان لب

گزارش کارگاه ساخت سلول خورشیدی

اولین کارگاه عملی یک روزه ساخت سلول خورشیدی رنگدانه ای و پروسکایت توسط تیم تحقیقاتی ما به کمک تیم نانوشات در پارک علم و فناوری شاهرود برگزار شد.

در این کارگاه ابتدا تئوری مفاهیم سلول خورشیدی رنگدانه ای، مشخصه یابی سلول خورشیدی و سلول پروسکایت به ترتیب توسط جناب آقای دکتر انصاری، جناب آقای دکتر هراتی زاده و جناب آقای عسگری ارائه گردید. سپس به صورت عملی ساخت سلول رنگدانه ای و پروسکایت در دو کارگاه به شرکت کنندگان آموزش داده شد.

تصاویر مربوط به کارگاه در زیر آورده شده است: