رفتن به محتوای اصلی
گروه تحقیقاتی سان لب
۰9193702132 02166565004 info@sun-lab.ir
ویژگی‌های فیزیکی نقاط کوانتومی نیمه‌رسانا

ویژگی‌های فیزیکی نقاط کوانتومی نیمه‌رسانا

ویژگی‌های فیزیکی مواد نیمه‌رسانا

نیمه‌رساناها موادی با قابلیت رسانایی حد واسط مواد رسانا و عایق هستند. همان طور که می‌دانید، میان لایه ظرفیت و لایه رسانش یک باند ممنوعه وجود دارد که در واقع اختلاف انرژی میان دو باند یا لایه می‌باشد. در مواد نیمه رسانا، الکترون‌های موجود در لایه ظرفیت با جذب انرژی به لایه رسانش منتقل می‌شوند. جای خالی الکترون منتقل شده را به صورت نظری یک حفره با بار فرضی مثبت فرض کرده و به مجموعه این الکترون-حفره یک اکسایتون (Exciton) می‌گویند. از دیدگاه علمی این نوع اکسایتون را نوع “مات-وانی یر” می‌نامند. زوج الکترون-حفره ایجاد شده از طریق نیروی جاذبه الکتروستاتیک در کنار هم نگه داشته می‌شوند.

ویژگی‌های فیزیکی مواد نیمه‌رسانا

نیمه‌رساناها موادی با قابلیت رسانایی حد واسط مواد رسانا و عایق هستند. همان طور که می‌دانید، میان لایه ظرفیت و لایه رسانش یک باند ممنوعه وجود دارد که در واقع اختلاف انرژی میان دو باند یا لایه می‌باشد. در مواد نیمه رسانا، الکترون‌های موجود در لایه ظرفیت با جذب انرژی به لایه رسانش منتقل می‌شوند. جای خالی الکترون منتقل شده را به صورت نظری یک حفره با بار فرضی مثبت فرض کرده و به مجموعه این الکترون-حفره یک اکسایتون (Exciton) می‌گویند. از دیدگاه علمی این نوع اکسایتون را نوع “مات-وانی یر” می‌نامند. زوج الکترون-حفره ایجاد شده از طریق نیروی جاذبه الکتروستاتیک در کنار هم نگه داشته می‌شوند.

 

برگشت به بالا